Köpvillkor

1. Om dessa Köpvillkor

1. Allmänt

1.1 Goloyal AB, 556703-0779 (”Goloyal”) tillhandahåller tjänsten Bromma Blocks digitala presentkort (nedan presentkort). Presentkorten är en funktion som tillhandahåller digitala presentkort till företag, dess anställda och privatpersoner (”Användarna”) som kan lösas in hos anslutna företag (”Inlösande företag”). 

1.2 Dessa presentkortsvillkor (”Presentkortsvillkoren”) är avsedda för privatpersoner som köper presentkort direkt från oss. Villkoren utgör en del av de villkor som gäller för användningen av presentkorten via tjänsten Myblocks. Övriga villkor anges i Myblocks-appen (användarvillkor & integritetspolicy).

1.3 I de fall där Bromma blocks själv säljer presentkorten är Goloyal endast förmedlare av presentkort för Bromma Blocks räkning. Då gäller Kundens villkor.

1.4 När du gör ett köp på Webbplatsen kommer du att acceptera dessa Köpvillkor. Dessa köpvillkor ("Köpvillkoren") gäller när du som privatperson gör ett köp från Goloyal och därtill relaterade webbsidor inklusive Myblocks mobilapplikation ("Webbplatsen"). När du handlar på Webbplatsen ingås ett avtal mellan dig och Goloyal AB, Box 1377 171 27 Solna, Sverige. ("Goloyal", "oss" eller "vi").

1.5 Du kan kontakta oss på support@goloyal.se

2. Priser och betalning

2.1 Vid beställning gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges på Webbplatsen. Alla priser presenteras i lokal valuta och inkluderar gällande moms.

2.2 Om pris eller informationen om en produkt som anges på Webbplatsen är felaktig och du insåg eller borde ha insett detta, kommer priset eller informationen inte att gälla för köpet. I sådana fall kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt.

2.3 Vi erbjuder olika betalningsalternativ och du kan själv välja vilket betalningsalternativ som du vill använda. De möjliga betalningsalternativ som du kan välja mellan framgår alltid i samband med din beställning. Beroende på vilket alternativ du väljer kan extra kostnader tillkomma. Vi och betaltjänstleverantörerna har rätt att välja vilka betalningsalternativ som vi från tid till annan erbjuder.

3. Nyttjande av tjänsten

3.1 Presentkorten levereras till dig via din epostadress som en presentkortskod. Du kan beställa tryckta presentkort och då ber vi dig kontakta support@goloyal.se

3.2 Presentkorten kan användas via applikationen Myblocks. För att nyttja presentkortet, registrerar du dig och loggar in i Myblocks. Genom användning av Mybocks får du även del av innehåll, information, nyheter och erbjudanden som tillgängliggjorts, samt har tillgång till de digitala presentkort som utfärdats åt dig.

3.3 Efter registrering kan du aktivera den presentkortskod du har erhållit. Presentkorten kan användas hos de företag som accepterat våra villkor och anslutit sig till Tjänsten. Ditt presentkort har ett angivet värde, vilket du kan handla för hos de Inlösande företagen.

3.4 Vid inlösen av presentkort hos ett Inlösande företag meddelar du i kassan att du vill använda ditt digitala presentkort. Du trycker i applikationen på det digitala presentkort som ska användas, och följer instruktionerna i applikationen. Visa personalen bekräftelsen. Ditt presentkort kan delas upp som du själv önskar och kan nyttjas till saldot är 0 kr.

Så använder du dina digitala presentkort: https://shop.cityplay.se/sv/page/hur-fungerar-presentkorten

3.5 För specifika villkor och information om vem som accepterar Bromma Blocks presentkort hänvisar vi till Myblocks-appen.

3.6 Myblocks kan från tid till annan kan komma att göras otillgänglig med anledning av, planerade och/eller oplanerade, driftsstopp för service och underhåll. Goloyal garanterar inte att Myblocks fungerar helt utan fel eller utan driftsstörningar. Goloyal ska vidta skäliga ansträngningar för att minimera tiden för driftstopp.

4. Giltighetstid och ej aktiverade presentkort

4.1 Notera särskilt att presentkortet har en sista giltighetsdag. Giltighetstiden framgår dels när du köper presentkortskoden, dels på det digitala presentkortet efter att koden aktiverats. Efter sista giltighetsdatum kan du inte längre nyttja eller tillgodogöra dig värdet av presentkortet. Presentkortet förfaller automatiskt i applikationen och kan då inte längre användas av dig. Vi kan ej återaktivera ett utgånget presentkort. Du ansvarar själv för att aktivera och nyttja ditt presentkort inom giltighetstiden.

5. Ångerrätt, öppet köp, reklamation

5.1 Enligt EU:s konsumentskyddslagstiftning har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från den dag som du, eller en person på uppdrag av dig, tar emot produkten som du har handlat på Webbplatsen.

5.2 Du ångrar ditt köp genom att skicka ett mail till support@goloyal.se. Du kan inte ångra ditt köp om du aktiverat presentkortskoden.

5.3 Om det är något fel på din produkt har du rätt att reklamera den felaktiga produkten i enlighet med tvingande konsumentskyddslagstiftning.

5.4 För att göra din reklamation rekommenderar vi att du kontaktar oss på support@goloyal.se

6. Våra skyldigheter

6.1 Om det är något fel på din produkt eller om leveransen är försenad, ansvarar vi för skador som du drabbats av i anledning av felet eller förseningen, enligt tillämplig tvingande konsumentskyddslagstiftning. Vi ansvarar dock bara för skador i den utsträckning som du har vidtagit rimliga åtgärder för att begränsa din skada. Vi ansvarar inte för skador som du hade kunnat undvika genom att vidta rimliga åtgärder. Goloyals ansvar i förhållande till dig ska i alla händelser och oberoende av skadeorsak vara begränsat till det belopp som motsvarar ditt eller dina presentkorts sammanlagda värde.

6.2 Du har inte rätt att framställa anspråk mot Goloyal för fråga eller förhållande som avser ett presentkort du fått.

7. Om dessa Köpvillkor

7.1 Vi har rätt att ändra dessa Köpvillkor, men de Köpvillkor som du godkände vid tiden för ditt köp gäller alltid för det köpet. Alla ändringar kommer att framgå av senast publicerad version av Köpvillkoren på Webbplatsen. Ändringar träder i kraft från det att du har accepterat Köpvillkoren, det vill säga i samband med att du genomför ett nytt köp på Webbplatsen.

7.2 Dessa Köpvillkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Om någon bestämmelse i dessa Köpvillkor skulle anses vara ogiltig eller inte verkställbar av någon behörig domstol, myndighet eller alternativ tvistlösningsorgan, kommer övriga delar av den bestämmelsen och alla andra bestämmelser i dessa Köpvillkor att förbli giltiga och verkställbara till fullo i enlighet med tillämplig lag.

8. Force majeure

8.1 Både Organisationen och Goloyal är befriad från allt ansvar för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt dessa Presentkortsvillkor, om och i den mån underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför Organisationens och/eller Goloyal kontroll, och som inte skäligen borde ha förutsetts och/eller övervunnits, och som förhindrar fullgörandet av förpliktelsen ifråga såsom omfattande eller varaktiga avbrott i datakommunikationsförbindelser, virus- eller överbelastningsattacker, krig, myndighetsåtgärder, nytillkommen eller förändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknad, eldsvåda, strömavbrott och därmed jämställda omständigheter.

9. Frågor, klagomål eller tvist

9.1 Om du köpt presentkortet direkt på brommablocks.se är du välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller klagomål angående din beställning. Du kan enkelt nå oss via de kontaktuppgifter som framgår i början av dessa Köpvillkor.

9.2 Vid eventuell tvist följer vi beslut Allmänna reklamationsnämnden. I Sverige kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Du kan kontakta ARN genom deras hemsida eller genom att skicka ett brev till Box 174, 101 23 Stockholm.

9.3 Tvist som uppstår i anledning av dessa villkor eller som i övrigt är hänförlig till användande av Tjänsten ska avgöras i allmän domstol. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.

                                           _______________________

Köpvillkoren fastställdes av Goloyal AB den 2023-11-25.